Хүүхдийн Эрхийн Тухай Товч Баримтууд

2020 оны 6-р сарын 1


* 1953 онд UNICEF нь НҮБ-ын байнгын төрөлжсөн байгууллага болсон.

* 1959 онд НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблэйгаас Хүүхдийн Эрхийн Тухай Тунхаг Бичгийг баталж, хүүхэд хамгаалал, боловсрол эзэмших, эрүүл мэндийн үйлчилгээнд хамрагдах, хамгаалах байр, эрүүл хоол хүнс хэрэглэхтэй холбогдсон хүүхдийн эрхийн олон улсын жишгийг тодорхойлсон.

* 1989 онд Хүүхдийн Эрхийн Тухай Конвенц баталсан бөгөөд энэ нь олон улсын түү