Common Phrases at Work
Ажлын Байранд Түгээмэл Хэрэглэгддэг Өвөрмөц Хэллэг