"MeToo" Хөдөлгөөн Хэрхэн Үүссэн бэ?

Updated: Oct 21, 2021

2019 оны 11-р сарын 25

Нью Йорк мужийн иргэний нийгмийн идэвхтэн Тарана Бөрк (Tarana Burk)-ийг #MeToo хөдөлгөөний загалмайсан эх гэдэг.


Тарана Бөрк бага насны охидын эсрэг бэлгийн хүчирхийллийг таслан зогсоох кампанит ажил зохиох, бэлгийн дарамт