АНУ-ын тангарагтны зарлан дуудах бичгийн тухай

Updated: Jul 16


АНУ-ын шүүхийн тогтолцоонд тангарагтны шүүх чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Тангарагтны шүүхийн бүрэлдхүүн нь тухайн орон нутгийн сонгогчдын, зарим тохиолдолд жолооны үнэмлэхний бүртгэлээс автоматаар түүвэрлэн сонгосон иргэдийн төлөөлөл юм. Иймд АНУ-ын иргэн бус оршин суугчдад Jury Summons буюу Тангарагтны Зарлан Дуудах Бичиг (цаашид "Зарлан" гэх) и